OK, I’m a geek with my car– but this guy puts me to shame.